Integritetspolicy

Inom Peter & Oskars Trafikskola AB behandlar vi personuppgifter för användare av våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid tillfället tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson och dina personuppgifter. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan påverka vårt sätt att använda dem. Nedan kallas Peter & Oskars Trafikskola AB kort och gott ”POS”.

Genom att lämna dina personuppgifter till POS och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med eventuella särskilda villkor för en enskild tjänst, webbplats/cookievillkor samt denna integritetspolicy. Om lagen kräver att POS begär ett mer specifikt samtycke från dig kommer man att göra detta.

1. Vilka personuppgifter samlar POS in?
    POS samlar endast in för ändamålet relevanta personuppgifter, vilket kan vara:

    Namn
    Adress
    Telefonnummer
    E-postadres
    Uppgifter om anhörig
    Information om medlemskap i sponsrade föreningar
    Andra kontakt- och personuppgifter, samt ärenderelaterad information, som du lämnar vid kontakt med oss.

2. När samlar POS in personuppgifter?
POS samlar in personuppgifter i samband med att du som kund beställer och nyttjar våra tjänster, både vid direktkontakt med KUNDNAMN och vid beställning      via e-handel. 

3. Varför samlar POS in personuppgifter?
Vilka personuppgifter som samlas in och när, beror på vilken typ av tjänst du beställt. Personuppgifterna använder POS för att:

    Administrera, tillhandahålla och utveckla sina tjänster
    Bearbeta bokningar och beställningar av sina varor och tjänster
    Kontakta dig inför, under och efter utbildningen för att tillhandahålla information ansluten till din utbildning
    Underlätta vid framtida beställningar av sina tjänster
    Individualisera kommunikationen med dig
    Öka din nytta och förbättra din upplevelse av sina tjänster
    Analysera och förbättra kvalitén på sina tjänster
    Marknadsföra sina tjänster, direkt eller indirekt, inklusive beteendemarknadsföring
    För att kunna fullgöra POSs skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut, bokföringskrav och/eller skatterättsliga lagar.

4. Var lagrar POS personuppgifter?
POS agrar och hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra otillåten eller obehörig tillgång till informationen. POSs policy är att ett så litet antal personer som möjligt ska ha tillgång till dina personuppgifter och då endast vid tillfällen vi behöver hantera dem enligt överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. POS har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. POS anpassar kontinuerligt sina säkerhetsåtgärder för att följa gällande lagar.

5. Hur länge lagrar POS personuppgifter?
POS lagrar personuppgifter i den utsträckning det behövs för att man ska kunna tillhandahålla en så god service som möjligt och för att uppfylla gällande lagar och avtal. POSs policy är att icke nödvändiga personuppgifter ska rensas regelbundet.

6. När delar POS personuppgifter?
POS delar endast personuppgifter i absolut nödvändiga fall och/eller då det är tillåtet enligt lag. Då personuppgiftsbiträde ges tillgång till personuppgifter har man med POS ingått ett avtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder hos personuppgiftsbiträdet som skyddar dina uppgifter. De personuppgifter som POS delar med personuppgiftsbiträdet kommer aldrig att användas annat än för POS räkning.

POS kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom Trafikverket och Transportstyrelsen. Även polis eller annan myndighet som om det rör utredning av brott eller om POS är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

7. Vilka rättigheter har du som kund?
På din begäran kommer POS att korrigera eller radera felaktig och ofullständig information. Du har också rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som POS behandlar. En sådan begäran ska skickas skriftligen till POS och den adress som framgår av punkt 12. Den ska vara underskriven av dig och innehålla uppgifter om ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer, och e-postadress som använts vid kommunikation med POS. Ett utdrag från vårt kundregister kommer att skickas inom 14 dagar från det att din begäran inkommit till oss.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av personuppgifter, dock ej retroaktivt. Detta ska meddelas skriftligen till POS och den adress som framgår av punkt 12. Återkallande av samtycke påverkar inte behandling av personuppgifter som får göras utan samtycke. Återkallande av samtycke kan komma att påverka POSs tjänster på ett sådant sätt att de inte fungerar som avsett eller att POS inte längre kan tillhandahålla dem.

8. Andra applikationer och/eller webbsidor?

På platser där du som kund kan komma att befinna dig före, under och efter din utbildning och/eller vistelse på POS förekommer länkar till andra applikationer och/eller webbsidor, som inte kontrolleras av POS. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av POSs tjänster. POS ansvarar inte för innehåll i länkade applikationer/webbsidor och hur dina personuppgifter behandlas av ägare eller operatörer av desamma.

9. Cookies
POS använder cookies på sina digitala plattformar. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda våra digitala plattformar samtycker du till vår användning av cookies. Vi använder dessa för att lagra information om besökare, registrera användarspecifik information som i ett senare skede kan komma att användas i marknadsföringssyfte.
10. Överlåtelse

Om POS säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av sin verksamhet kan kundernas personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

11. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Peter & Oskars Trafikskola AB
12. Kontakt
Om du har frågor, klagomål eller kommentarer kring POSs behandling av personuppgifter, efterlevnad av integritetspolicyn eller gällande lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Peter & Oskars Trafikskola AB. Magasinsgatan 6A, 43245  Varberg. Det är också hit du vänder dig om du vill begära ett utdrag ur vårt kundregister.

Om du anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter har du också möjlighet att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.